NL FR

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Arion Services bvba verder te noemen iMadeMeals
Geografisch adres: Mechelsestraat 99, 3080 Tervuren
E-mailadres: info@Imademeals.be
BTW-identificatienr: BE0472282112
IBAN nummer: BE73734002381660

Artikel 2 - Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met iMadeMeals.
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: iMadeMeals.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door iMadeMeals georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van iMadeMeals en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen iMadeMeals en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

Artikel 4 - Aangeboden goed of dienst:

Het geleverde product betreft klaargemaakte of zelf samen te stellen, versbereide maaltijden waarbij de consument de hoeveelheden zelf kan kiezen. Vanaf het ogenblik van de bestelling worden de maaltijden versbereid en diepgevroren. Deze worden op de door de consument geselecteerde leverdag en leveradres afgeleverd. Het geleverde goed betreft de bestelde maaltijden ingepakt met droogijs. 

Artikel 5 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 6 - Bestelling en minimumafname

 1. Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een doos. Inhoud van een doos is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel bepaald.
 2. De minimum afname per levering is 1 hoofdgerecht, met uitzondering van vooraf samengestelde boxen. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden en aanvullende artikelen te bestellen.

Artikel 7 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het in lid 4 bepaalde, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt iMadeMeals onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door iMadeMeals is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft iMadeMeals passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zal iMadeMeals daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. iMadeMeals is bevoegd zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien iMadeMeals op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Verwerking en afwijzing van de bestelling: Na ontvangst van de bestelling zal iMadeMeals de bonsumeten van de ontvangst en verwerking van de bestelling op de hoogte stellen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de Website en iedere bevestigingse-mail die de consument ontvangt bevestigen slechts dat iMadeMeals de bestelling heeft verwerkt en betekent niet zonder meer dat de bestelling is geaccepteerd.
 6. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat iMadeMeals persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. iMadeMeals zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie zie onze Gebruikersvoorwaarden en Privacybeleid.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De door iMadeMeals aangeboden producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door iMadeMeals.(Afwijking op arktikel 46 §1 2° afdeling 2)

Artikel 9 - De prijs

 1. De door iMadeMeals in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website. Er wordt een bedrag per levering zoals vermeld op de website apart in rekening gebracht voor transportkosten. iMadeMeals is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.
 2. Onjuiste prijzen: Deze Website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. Wij zullen u normaliter van de juiste prijs op de hoogte stellen voordat uw Bestelling wordt verwerkt en wordt verzonden indien de juiste prijs van uw Bestelling hoger is dan de op de Website vermelde prijs. Echter zijn wij niet verantwoordelijk om er zorg voor te dragen dat uw Bestelling tegen de juiste lagere prijs wordt aangeboden of dat u nadien het verschil krijgt terugbetaald.
 3. Tegoed en kortingsbonnen: Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw Bestelling van toepassing zijn indien u een tegoed – of kortingscode gebruikt die door de Website wordt herkend en die door iMadeMeals is goedgekeurd. U dient daarbij de kosten van enige betaalkaart zelf te dragen. 
 4. Afgewezen Bestellingen: Indien uw Bestelling door iMadeMeals wordt afgewezen of indien uw Bestelling is geannuleerd, zal het op uw rekening gereserveerde bedrag van uw Bestelling niet aan ons worden overgemaakt maar zal het gereserveerde bedrag worden vrijgegeven of waar nodig worden teruggestort. Bij betaling van uw Bestelling met kredietkaart zal het kunnen voorkomen dat het vrijgeven of het terugstorten van het bedrag van uw Bestelling enige tijd vergt (waarbij deze tijd varieert en afhankelijk is van uw bank of de uitgever van uw kredietkaart). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze vertraging bij de vrijgave of terug storting van het bedrag van uw Bestelling.

Artikel 10 - Transport en levering

 1. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de consument aangekondigde dag van levering binnen België of Nederland. De dag van levering wordt door de klantenservice van iMadeMeals aan de consument medegedeeld. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling aan iMadeMeals kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het transport van de producten geschiedt door iMadeMeals ingeschakelde derden. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
 3. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 werkdagen wordt overschreden en de producten dan nog niet bij de consument zijn afgeleverd door toedoen van de vervoersfirma, kunnen iMadeMeals en de consument de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen, zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade. In geval van ontbinding als hier bedoeld zal iMadeMeals het bedrag dat de consument betaald heeft op diens verzoek zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 4. Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten en voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten op de kopie van de afleveringsbon aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn.
 5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen
 6. Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor betaling kun je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijze. De Consument dient zijn bestelling volledig op voorhand te betalen.
 2. De consument beschikt over de betalingswijzen die zijn aangeduid bij het plaatsen van zijn bestelling. De elektronische betaling laat de klant toe om zijn bestelling te betalen via het beveiligde betaalplatform Sisow en/of PAYPAL.
 3. De bestelling die door de klant gevalideerd is, zal pas als definitief worden beschouwd als het betalingscentrum van de bank de transactie gevalideerd heeft en de klant een e-mail heeft ontvangen van iMadeMeals. Bij ontstentenis behoudt iMadeMeals zich het recht voor om elke bestelling te annuleren indien de betaling door de bank van de klant wordt geweigerd.
 4. Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan iMadeMeals te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht.
 2. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht.
 3. In geen geval zal iMadeMeals terzake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Door iMadeMeals wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door iMadeMeals of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
 2. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien iMadeMeals producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan iMadeMeals toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

Artikel 14 - Geschillen - Toepasbaar recht

Op overeenkomsten tussen iMadeMeals en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen iMadeMeals en de consument worden uitsluitend gebracht voor de rechtbanken van Vlaams-Brbant, afdeling Leuven(België).